UPUTE ZA OSNIVANJE D.O.O. U BIH

Categories: Novosti

Osnivački akt

Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se Ugovorom u pismenoj formi koji zaključuju osnivači.

Kada d.o.o. osniva samo jedan osnivač, osnivački akt je Odluka o osnivanju. Potpisi osnivača se

ovjeravaju u skladu sa Zakonom.

Kako bi Ugovor ili Odluka, kao osnivački akti Društva, sadržavali sve potrebne elemente, potrebno je

dostaviti slijedeće:

• puni i skraćeni naziv /firma/ Društva koje se osniva;

• adresa poslovnog prostora u kojem je sjedište Društva koje se osniva (sjedište Društva mora biti

poslovni prostor, odnosno može biti i stan, uz uvjet da je pretvoren u poslovni prostor);

• djelatnosti Društva koje se osniva (u skladu sa standardnom klasifikacijom djelatnosti)

• tačni podaci o osobama ovlaštenim za vođenje poslova Društva (direktor, zamjenik direktora…);

• tačni podaci o osnivačima Društva (ovjerene kopije identifikacijskih dokumenata, ako su osnivači

fizičke osobe, odnosno izvodi iz Registra pravnih osoba, ako su osnivači pravne osobe)

Osnovni kapital

Zakon propisuje osnovni kapital u Društvu sa ograničenom odgovornošću sa jednim ili više osnivača, u

najmanjem iznosu od 2.000,00 KM.

Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100 KM.

Iznos osnovnog kapitala potrebno je uplatiti na prelazni račun jedne od poslovnih banaka u BIH. Uplata

osnovnog kapitala jeste uvjet za registraciju osnivanja kod nadležnog suda, odnosno uvjet za upis u

Registar pravnih osoba.

Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem punomoćenika. Dokaz o uplati

osnovnog kapitala  neophodan je za uspješano okončanje postupka registracije Društva.

Postupak pred nadležnim ministarstvom

Registracija Društva čiji su osnivači stranci (bez obzira koliki je udjel stranog pravne ili fizičke osobe),

podrazumjeva i postupak dobivanja suglasnosti kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BIH.

Suglasnost na osnivački akt Društva čiji su osnivači stranci, Ministarsvo izdaje u formi Rješenja pod uvjetom da je akt u skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BIH i ostalim važećim propisima u oblasti stranih ulaganja.

Izjava osnivača

Osnivač /Osnivači/ mora potpisati i ovjeriti izjavu, kojom potvrđuje da nema registrirane udjele ili dionice u Društvima koja djeluju na teritoriji Federacije BiH.

Ako Osnivač /Osnivači/ ima udjele ili dionice u nekom Društvu koje djeluje na teritoriji Federacije BiH,

potrebno je imati i uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama za to Društvo.

Direktor

Kad je u pitanju funkcija direktora u Društvu u FBiH, bitno je znati slijedeće:

-direktor mora biti socijalno/zdravstveno osiguran u Društvu u kojem obavlja djelatnost;

-osoba koja je registrirana kao direktor u jednom Društvu ne može obavljati funkciju direktora i u nekom

drugom društvu izuzev po pola radnog vremena..

-direktor može biti stranac (nakon registracije Društva, direktor mora pribaviti radnu dozvolu, a istu ne može pribaviti bez prijavljenog boravišta u BiH) i proces je jako dug i kompliciran; Porezni sustav u BiH

Kategorije oporezivanje u BiH :

• Porez na dodanu vrijednost  (PDV)

• Porez na dobit

• Porez na dohodak

• Porez na imovinu

• Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaćaju poslodavci i zaposlenici

• Akcize / posebna vrsta poreza na promet plaća se na robu poput naftnih proizvoda, duhanskih proizvoda,

bezalkoholna pića, alkoholna pića, pivo, vino i  kafa/.

 

Porez na dodanu vrijednost  (PDV)

Jedinstvena stopa PDV-a je 17%.

Za obračun i naplatu PDV-a zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje.

Stopa poreza na dobit u BiH

• Federacija BiH – 10%

• Republika Srpska – 10%

• Brčko Distrikt – 10%

Porezne olakšice

/regulirane Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/

• Porezni obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od

ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.

• Porezni obveznik koji u periodu od pet uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od

najmanje 20 miliona KM, na teritoriji Federacije BiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od pet godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje četiri miliona KM.

• Ako obveznik iz prethodnog stava, u periodu od pet godina ne dostigne propisani cenzus za

investiranje, gubi pravo na porezno oslobađanje, a neplaćeni porez na dobit se utvrđuje prema

odredbama ovog Zakona uvećan za zateznu kamatu koja se plaća na neblagovremeno plaćene

javne prihode.

• U Federaciji BiH, porezni obveznik koji zapošljava više od 50% invalidnih lica i lica sa posebnim

potrebama duže od godinu dana, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo

zaposleno više od 50% invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama.

• Dobit prenesena iz inozemstva se ne oporezuju u BiH   /regulirano članom 33 Zakona: „obveznik –

poslovna jedinica nerezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor

nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini oslobađa se plaćanja

poreza na dobit za dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije“/

• Dobit prenesena iz inozemstva se ne oporezuje ako prethodno podliježe oporezivanju u

inozemstvu.   /regulirano članom 34 Zakona: „Obvezniku – rezidentu umanjuje se obračunati i

plaćeni porez na dobit koji je njegova nerezidentna poslovna jedinica platila na dobit izvan teritorije

Federacije, a u Bosni i Hercegovini, a koja je uključena u dobit obveznika.

 

Stope poreza na dohodak

U FBiH – porez na dohodak je 10% na neto plaću

U RS – porez na dohodak je  8% na neto plaću

Stranci i porezi u BiH

Svi stranci sa stalnim prebivalištem u Federaciji BiH i RS dužni su platiti porez na dohodak na prihode

ostvarene u kalendarskoj godini u BiH teritoriju. Jednako tako, svi stranci koji ne borave stalno u BiH, ali koji

zarađuju dohodak u Federaciji BiH i RS se smatraju poreznim obveznicima.  U Brčko Distriktu BiH, stranci se tretiraju kao porezni obveznici, ako ostanu na području Distrikta neprekidno

tijekom perioda od 183 dana najmanje.

 

Doprinosi za socijalno osiguranje

Stope doprinosa za socijalno osiguranje iznose:

• penzijsko i invalidsko osiguranje – 17 % i 6 %,

• zdravstveno osiguranje – 12,5 % i  4 %,

• osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 1,50 % i 0,50 %.

Ukupan zbroj doprinosa za socijalno osiguranje i poreza koji se obračunavaju na neto plaću iznosi oko

61 % neto plaće.

 

Najvažnije faze postupka registracije d.o.o.

Upis društva sa ograničenom odgovornošću u Sudski registar pravnih osoba vrši Općinski sud. Postupak

registracije osnivanja d.o.o., kod Općinskog suda Sarajevo traje najmanje 10 dana (sa urednom

dokumentacijom)

 

Po dobivanju identifikacionog broja, Društvo mora pribaviti:

– namjensku suglasnost Općine na čijem području se nalazi sjedište društva

– Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uslova koja se predaje u Kantonalnoj inspekciji

o poslovnom prostoru: ugovor o zakupu zaključen sa vlasnikom poslovnog prostora (ovjeren u poreskoj upravi), atestnu dokumentaciju prostora, i sl.)

Po dobivanju identifikacionog i statističkog broja, Društvo se može upisati u Registar obveznika indirektnih poreza  (PDV broj)

 

Troškovi postupka registracije d.o.o.

Taksa Ministarstava vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

(osnivanje društva čiji su osnivači stranci) …….………………………….55,00 KM

Sudska taksa za osnivanje Društva određuje se prema visini osnovnog kapitala

Izrada pečata…………………………………..………….…………………………40,00 KM

Taksa za izdavanje namjenske saglasnosti ………………………10,00 – 20,00 KM

Naknada za izradu atestne dokumentacije za sjedište društva….cca 80,00 KM

Upis u Registar obveznika indirektnih poreza ……………………………30,00 KM

ostali troškovi: kopiranje, ovjeravanje dokumentacije…………..cca 50,00 KM

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od  dostavljanja potpune dokumentacije Sudu do dobijanja

Rješenja je cca. 15-20 dana

 

Pripremu izvršio „MEGA TEAM“d.o.o., Sarajevo, ©Sva prava pridržana

 

Comments are closed.