Za više informacija možete se obratiti „MEGA TEAM“d.o.o., Agenciji za računovodstvo i finansije na telefon/fax +387 33 206 463, web stranice: www.megateam.ba, ili putem e-maila: megateam@bih.net.ba i postaviti pitanje na temu Računovođa i računovodstveno savjetovanje.

U računovodstveno savjetovanje u preduzeću “MEGA TEAM”d.o.o., Sarajevo,  spada:

– Računovodstveno savjetovanje pri ispravnom izboru odgovarajućih računovodstvenih usmjerenja.
– Procjenu i uspostavljanje sistema u računovodstvu.
– Procjenu i uspostavljanje sistema tokova računovodstvenih dokumenata.
– Pripremu i pomoć u sastavljanju računovodstvenih izvještaja.
– Procjenu i uspostavljanje sistema poslovnih informacija.
– Procjenu i uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole.

U skladu s potrebama i željama stranaka ovaj vid usluge integrisanog računovodstva osiguravamo pri:

– Uspostavljanju registra osnovnih sredstava,
– Uspostavljanju registra sitnog inventara,
– Ispravnom evidentiranju poslovnih događaja,
– Kontroli sadržaja knjigovodstvenih dokumenata,
– Otklanjanju postojećih pogrešaka pri evidentiranju poslovnih događaja,
– Osiguravanju evidencije pri otpisu potraživanja u skladu sa zakonodavstvom,
– Osiguravanju evidencije materijalnog knjigovodstva,
– Uspostavljanju ispravnog obračuna kilometraže i dnevnica,
– Organizaciji prateće dokumentacije za putne naloge,
– Ispravnom obračunu plaća i drugih primitaka fizičkih osoba,
– Kontroli zaliha i obračuna proizvodnje,
– Usmjeravanju i izradi svih vrsta pravilnika,
– Drugom računovodstvenom savjetovanju.

 

“MI KREIRAMO ODLUKE”