Poreska politika i administrativne procedure su jedna od najznačajnijih zapreka za poslovanje malih i srednjih preduzeća (MSP), pokazali su preliminarni rezultati istraživanja provedbe politika u ovom sektoru koje je radio Centar za politike i upravljanje (CPU).

Ocijenjeno je da je napredak BiH u provođenju politika u oblasti razvoja MSP u prethodne četiri godine ograničen.

Analiza CPU-a pokazuje da postoji mreža podrške razvoju MSP, ali da ona ne funkcionira efikasno.

“Na državnom nivou ne postoje zakoni i ne postoji obaveza dvosmjerne vertikalne koordinacije sa državnog na niže nivoe, kao ni obrnuto. U FBiH nema koordinacije sa nivoom kantona. RS ima elemente vertikalne koordinacije sa opštinskim nivoom, što dokazuje izvještavanje opština o podsticajima, ali je dvosmjernost ove koordinacije upitna”, ističe se u analizi CPU-a.

Osim toga, analiza poticaja za razvoj MSP u BiH pokazuje da su postojeća sredstva rascjepkana na mikro nivoe. Istraživanje je pokazalo da se strategije i politike nižih nivoa odnose na kapitalne investicije, kao što su tehnološki parkovi, one stop shopovi, inovacije i informatičko društvo, što zahtijeva velike investicije i uvezivanje više institucija. Provođenje ovih politika zahtijevati visok stepen koordinacije, koja, kako je istaknuto, danas ne postoji.

Također, ne postoji ni evaluacija efekata poticaja.

“Nema indikatora koji bi ukazali na efekte kao što su povećanje broja zaposlenih, povećan broj MSP, povećanje proizvodnje, izvoza ili udjela MSP u bruto društvenom proizvodu”, stoji u analizi CPU-a.