U „Službenim novinama KS“, broj 31/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu („Službene novine KS“, broj 19/16), kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici.
Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati obavezni i dobrovoljni članovi Turističke zajednice iz člana 63. stav (2) i (8) ovog zakona.
Napominjemo da je članom 63. Zakona propisano da su obavezni članovi Turističke zajednice sva pravna i fizička lica, koje na području Kantona imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
Zavisno od pravnog statusa obveznici plaćanja plaćaju članarinu po sljedećim procentima:

pravno lice 0,05%

fizičko lice 0,025%.

Osnovica za obračun članarine pravnom licu je ukupan prihod ostvaren u djelatnostima utvrđenim u smislu člana 63. stav (3) ovog zakona.
Pravna i fizička lica članarinu plaćaju Turističkoj zajednici.
Pravna i fizička lica uplaćuju akontaciju članarine do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Kantona Sarajevo. Obaveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju plaćaju mjesečno, a obaveznik koji plaća godišnju članarinu manju 300 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.
Uz dokaz o uplati članarine obveznici su dužni Turističkoj zajednici dostaviti i obrazac obračuna članarine iz kojeg je jasno vidljivo u kojoj općini obveznik ima sjedište/prebivalište, odnosno u kojoj mu je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti. Izgled i sadržaj ovog obrasca propisat ce ministar.
Propisane su i novčane kazne u slučaju da pravno lice u propisanom roku ne uplati članarinu u iznosu od 700 KM do 7.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 KM do 2.000 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM, kaznit će se fizičko lice ako u propisanom roku ne uplati članarinu.

Također, ovim Zakonom izmijenjen je i član 82. Zakona, u smislu da sredstva od naplaćene boravišne takse i dnevne boravišne takse davalac usluga odnosno naplatilac dnevne boravišne takse, uplaćuje na depozitni račun Kantona Sarajevo, umjesto na račun Turističke zajednice.