(ÔÇ×Slu┼żbene novine Federacije BiHÔÇť, broj:
15/16 i 15/20)

– pre─Źi┼í─çena neslu┼żbena verzija –
I. OP─ćE ODREDBE
─îlan 1.
(1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza
na dobit, metodologija utvr─Ĺivanja porezne
osnovice, pla─çanje i naplata poreza na dobit,
otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupno
oporezivanje, oporezivanje kod statusnih
promjena, porezni poticaji, transferne cijene,
kaznene odredbe za prekršaje koji se odnose
na povrede odredbi ovog zakona kao i druga
pitanja od zna─Źaja za utvr─Ĺivanje poreza na
dobit koji se prema ovom zakonu pla─ça u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Federacija).
(2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza
na dobit utvr─Ĺuje se posebnim zakonom.
─îlan 2.
(1) U smislu ovog zakona primjenjuje se
zna─Źenje pojmova koji su definirani u drugim
zakonima i propisima u Federaciji i Bosni i
Hercegovini, ukoliko u ovom zakonu nije
izri─Źito navedeno druga─Źije zna─Źenje.
(2) U smislu ovog zakona primjenjuju se
sljede─çi pojmovi:
a) pojam “porezni obveznik” zna─Źi svako lice
koje podlije┼że pla─çanju poreza na dobit prema
ovom zakonu;
b) pojam “lice” zna─Źi svako fizi─Źko ili pravno
lice;
c) pojam “pravno lice” zna─Źi bilo koji oblik
organizacione cjeline koji ima zakonska prava i
obaveze, te se osniva da bi se ostvario
odre─Ĺeni cilj i djeluje u skladu sa zakonskim
propisima uz upisivanje u odgovaraju─çi registar
koji vodi nadle┼żni organ;
d) pojam “povezano lice” zna─Źi bilo koje lice
koje je povezano sa poreznim obveznikom na
na─Źin predvi─Ĺen ovim zakonom;
e) pojam “finansijske institucije” obuhva─ça
banke, osiguravajuća društva, društva za
reosiguranje, lizing društva, mikrokreditna
društva, društva za upravljanje investicijskim
fondovima, investicijske fondove, brokerska i
dilerska društva;
f) pojam “nadzorni organ” obuhva─ça Agenciju
za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine, Agenciju za bankarstvo
Republike Srpske, Agenciju za nadzor
osiguravajućih društava Federacije Bosne i
Hercegovine i Agenciju za osiguranje
Republike Srpske;
g) pojam “ra─Źunovodstveni propisi”
obuhva─ça zakonske i podzakonske akte iz
oblasti ra─Źunovodstva i revizije koji se
primjenjuju na teritoriji Bosne i Hercegovine,
te Me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde –
MRS i Me─Ĺunarodne standarde finansijskog
izvje┼ítavanja – MSFI;
h) pojam “finansijski izvje┼ítaj” obuhva─ça
bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o
promjeni kapitala, izvje┼ítaj o nov─Źanim
tokovima;
i) pojam “dobit” zna─Źi iskazana ukupna dobit
prije poreza na dobit.
II. OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

 1. Porezni obveznik
  ─îlan 3.
  (1) Obveznik poreza na dobit je privredno
  društvo i drugo pravno lice rezident Federacije
  koji privrednu djelatnost obavlja samostalno i
  trajno prodajom proizvoda i/ili pru┼żanjem
  usluga na tr┼żi┼ítu u Federaciji, Republici
  Srpskoj, Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine
  (u daljnjem tekstu: Br─Źko Distrikt) ili na
  inostranom tr┼żi┼ítu radi ostvarivanja dobiti.
  (2) Obveznik poreza na dobit je i podru┼żnica
  pravnog lica iz Republike Srpske i Br─Źko
  Distrikta, a koja je registrirana na teritoriji
  Federacije, za dobit koju ostvari poslovanjem u
  Federaciji.
  (3) Obveznik poreza na dobit je i poslovna
  jedinica nerezidentnog pravnog lica koja
  posluje putem stalnog mjesta poslovanja na
  teritoriji Federacije i koja je rezident Federacije.
  (4) Obveznik je i nerezident na osnovu
  ostvarenog prihoda od rezidenta Federacije.
 2. Lica koja ne podlije┼żu porezu na dobit
  ─îlan 4.
  (1) Lica koji ne podlije┼żu porezu na dobit su:
  a) Centralna banka Bosne i Hercegovine;
  b) organi dr┼żavne, federalne i kantonalne
  uprave i lokalne samouprave;
  c) federalne, kantonalne i lokalne ustanove,
  zavodi, vjerske zajednice, politi─Źke stranke,
  sindikati, komore, udru┼żenja, dobrovoljna
  vatrogasna dru┼ítva, turisti─Źke zajednice,
  sportska društva i savezi, fondacije, zaklade,
  ustanove, humanitarne organizacije, pravna
  lica kojima je posebnim propisima povjereno
  obavljanje upravnih poslova iz nadle┼żnosti
  2
  organa uprave i druga pravna lica registrirana
  za obavljanje neprofitne djelatnosti u Federaciji
  i koji ostvaruju prihode na osnovu: prihoda iz
  bud┼żeta ili javnih fondova dr┼żave, Federacije,
  kantona i jedinica lokalne samouprave; prihoda
  na osnovu sponzorstva ili donacija u novcu ili
  naturi, ─Źlanarina, naknada kao i prihoda od
  prodaje ili prijenosa dobara, osim dobara koja
  se koriste ili su se koristila za obavljanje
  djelatnosti na tr┼żi┼ínom osnovu.
  (2) Ako pravna lica iz stava (1) ta─Źka c) ovog
  ─Źlana, koja su registrirana u skladu sa
  posebnim propisima, obavljaju neku tr┼żi┼ínu
  djelatnost te ostvaruju i druge prihode sa
  tr┼żi┼íta, izuzev prihoda navedenih u stavu (1)
  ta─Źka c) ovog ─Źlana, obveznici su poreza na
  dobit za dobit koju ostvare obavljanjem takvih
  djelatnosti.
  (3) Ako pravna lica iz stava (2) ovog ─Źlana ne
  podnose prijave kao obveznici poreza na dobit,
  Porezna uprava Federacije Bosne i
  Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna
  uprava) ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na
  prijedlog poreznog obveznika ili drugih
  zainteresiranih lica rješenjem utvrditi da su ta
  pravna lica obveznici poreza na dobit za tu
  djelatnost ili za prihode koji nisu navedeni u
  stavu (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana.
 3. Rezident i nerezident
  ─îlan 5.
  (1) Rezident Federacije, u svrhu ovog zakona,
  jeste pravno lice koje ispunjava jedan od
  sljede─çih uvjeta:
 4. sjedište pravnog lica je upisano u sudski
  registar poslovnih subjekata u Federaciji,
 5. mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja
  pravnog lica se nalazi na teritoriji Federacije.
  (2) Nerezidentom se smatra pravno lice ─Źije je
  sjedište van granica Bosne i Hercegovine i/ili
  ─Źije se mjesto stvarne uprave i nadzora
  poslovanja nalazi van granica Bosne i
  Hercegovine.
 6. Poslovna jedinica nerezidenta
  ─îlan 6.
  (1) Poslovnom jedinicom nerezidenta smatra
  se stalno mjesto poslovanja putem kojeg
  nerezidentno pravno lice obavlja poslovanje u
  cijelosti ili djelimi─Źno.
  (2) Pojam stalno mjesto poslovanja obuhva─ça:
  a) sjedište uprave,
  b) podru┼żnicu,
  c) poslovnicu,
  d) tvornicu,
  e) radionicu i
  f) rudnik, naftne ili plinske izvore, kamenolom ili
  bilo koje drugo mjesto iskorištavanja prirodnog
  bogatstva.
  (3) Stalno mjesto poslovanja predstavlja i
  gradili┼íte ili gra─Ĺevinski ili instalaterski projekt,
  ukoliko poslovanje traje du┼że od ┼íest mjeseci.
  (4) Pojam stalno mjesto poslovanja obuhva─ça i
  pru┼żanje usluga, uklju─Źuju─çi i savjetodavne
  usluge od pravnog lica putem zaposlenih ili
  drugog lica koje je u tu svrhu anga┼żiralo
  pravno lice, ukoliko se djelatnost odnosi na isti
  ili povezani projekt u Federaciji u periodu ili
  periodima koji ukupno traju du┼że od tri mjeseca
  u bilo kojem dvanaestomjese─Źnom periodu.
  (5) Izuzetno od odredbi st. od (1) do (4) ovog
  ─Źlana, stalnim mjestom poslovanja ne smatra
  se:
  a) kori┼ítenje objekata isklju─Źivo u svrhu
  skladištenja, izlaganja ili isporuke proizvoda ili
  roba koje pripadaju tom pravnom licu;
  b) dr┼żanje zaliha proizvoda ili roba koje
  pripadaju tom pravnom licu isklju─Źivo u svrhu
  skladištenja, izlaganja ili isporuke;
  c) dr┼żanje zaliha proizvoda ili roba koje
  pripadaju tom pravnom licu isklju─Źivo za
  potrebe prerade koje obavlja drugo pravno lice;
  d) odr┼żavanje stalnog mjesta poslovanja
  isklju─Źivo u svrhu nabavke proizvoda ili roba ili
  prikupljanja informacija za sebe;
  e) odr┼żavanje stalnog mjesta poslovanja
  isklju─Źivo u svrhu obavljanja drugih sli─Źnih
  pripremnih ili pomo─çnih djelatnosti za pravno
  lice;
  f) odr┼żavanje stalnog mjesta poslovanja
  isklju─Źivo zbog kombinacije djelatnosti
  spomenutih u ta─Źkama od a) do e) ovog stava,
  pod uvjetom da je cjelokupna djelatnost
  stalnog mjesta poslovanja, koja se javlja kao
  rezultat te kombinacije, pripremnog ili
  pomo─çnog karaktera.
  (6) Izuzetno od odredbi st. (1) i (2) ovog ─Źlana,
  kada pravna lica – osim posrednika sa
  samostalnim statusom na kojeg se primjenjuje
  stav (7) ovog ─Źlana – djeluje u ime nekog
  pravnog lica, te ima ovlaštenje da u Federaciji
  zaklju─Źuje ugovore uime i za ra─Źun tog pravnog
  lica, smatra se da to pravno lice ima stalno
  mjesto poslovanja u Federaciji ukoliko
  aktivnosti tog pravnog lica nisu ograni─Źene na
  djelatnosti navedene u stavu (5) ovog ─Źlana,
  koje, iako se obavljaju putem stalnog mjesta
  poslovanja, ne bi se smatralo stalnim mjestom
  poslovanja u skladu sa odredbama ovog stava.
  3
  (7) Ne smatra se da pravno lice ima stalno
  mjesto poslovanja kada obavlja poslovne
  djelatnosti samo putem posrednika, glavnog
  komisionara ili drugog zastupnika sa
  samostalnim statusom, pod uvjetom da taj
  zastupnik djeluje u okviru svoje redovne
  poslovne djelatnosti.
  (8) ─îinjenica da rezidentno pravno lice
  kontroliše nerezidentno pravno lice ili je pod
  njegovom kontrolom, sama po sebi ne ─Źini ovo
  prvo pravno lice stalnim mjestom poslovanja
  ovog drugog pravnog lica.
  (9) Ako pravna lica iz stava (1) ovog ─Źlana ne
  podnose prijave kao obveznici poreza na dobit,
  Porezna uprava ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na
  prijedlog poreznog obveznika ili drugih
  zainteresiranih lica rješenjem utvrditi da su ta
  pravna lica obveznici poreza na dobit.
  III. POREZNA OSNOVICA
 7. Op─çe odredbe
  ─îlan 7.
  (1) Porezna osnovica utvr─Ĺuje se u poreznom
  bilansu uskla─Ĺivanjem rashoda i prihoda i
  kapitalne dobiti/gubitka iskazanih u finansijskim
  izvje┼ítajima na na─Źin propisan ovim zakonom.
  (2) Porezna osnovica se izra─Źunava kao dobit
  iskazana u finansijskom izvještaju uvećana za
  porezno nepriznate rashode i druge porezno
  nepriznate stavke i umanjena za neoporezive
  stavke u skladu sa ovim zakonom.
  (3) Svaki prihod i kapitalna dobit koju ostvari
  porezni obveznik uklju─Źuje se u poreznu
  osnovicu osim stavki koje se, u skladu sa ovim
  zakonom, ne uklju─Źuju.
  (4) Iznos poreza na dobit se izra─Źunava
  mno┼żenjem porezne osnovice stopom poreza
  na dobit.
  (5) Porezno priznati rashodi obuhva─çaju sve
  dokumentirane rashode koji su umanjeni za
  iznos poreza na dodanu vrijednost koji se
  mo┼że odbiti, koje porezni obveznik snosi u
  svrhu ostvarivanja dobiti, ako su pravilno
  iskazani u finansijskim izvještajima.
  (6) Naknade, takse i drugi javni prihodi koje je
  obveznik du┼żan platiti na osnovu drugih
  zakonskih propisa smatraju se da su pla─çeni u
  svrhu ostvarivanja dobiti.
  (7) Utvr─Ĺivanje porezne osnovice vr┼íi se na
  konzistentan na─Źin kako je propisano ovim
  ─Źlanom.
  (8) Kod utvr─Ĺivanja porezne osnovice dobit
  podru┼żnice/poslovne jedinice mora odgovarati
  onoj dobiti koju bi ostvarila
  podru┼żnica/poslovna jedinica kada bi bila
  samostalno i nezavisno pravno lice koje
  obavlja istu ili sli─Źnu djelatnost pod istim ili
  sli─Źnim uvjetima, te kada bi obavljala djelatnost
  potpuno samostalno sa pravnim licem ─Źija je
  podru┼żnica/poslovna jedinica.
  (9) Transakcije koje nisu obavljene u poslovne
  svrhe s ciljem ostvarivanja dobiti ne priznaju se
  pri izra─Źunavanju porezne osnovice.
  ─îlan 8.
  Za utvr─Ĺivanje porezne osnovice priznaju se
  svi rashodi, prihodi i kapitalna dobit/gubitak u
  iznosima koji su iskazani u poslovnim
  knjigama, a koji su u skladu sa
  ra─Źunovodstvenim propisima, ukoliko nije
  druga─Źije propisano ovim zakonom.
 8. Uskla─Ĺivanje rashoda
  ─îlan 9.
  (1) Porezno nepriznatim rashodima smatraju
  se:
  a) zatezne kamate i troškovi postupka
  prinudne naplate javnih prihoda koji se pla─çaju
  i obra─Źunavaju prema poreznim
  administracijama;
  b) sudski troškovi vezani uz sporove u vezi sa
  javnim prihodima bilo da ih je porezni obveznik
  stvarno snosio ili su nadokna─Ĺeni;
  c) nov─Źane kazne koje izri─Źe nadle┼żni organ;
  d) obra─Źunati i pla─çeni porez na dobit;
  e) porez po odbitku koji je obra─Źunat i pla─çen
  na vlastiti teret isplatioca;
  f) izdaci politi─Źkim strankama;
  g) raspodjela dobiti i svaka raspodjela iz
  kapitala;
  h) rashodi na ime pove─çanja rezervi koje nisu
  predvi─Ĺene ili su izvr┼íene iznad dozvoljenog
  iznosa propisanog ─Źlanom 13. ovog zakona;
  i) rashodi koji se ne mogu povezati sa
  ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati sa
  principom poslovanja pa┼żnjom dobrog
  privrednika;
  j) finansijski rashodi iznad iznosa propisanog
  ─Źlanom 18. ovog zakona;
  k) rashodi na ime ispravke vrijednosti
  potra┼żivanja od lica kojem se istovremeno
  duguje, do iznosa obaveze prema tom licu;
  l) zatezne kamate, penali i ugovorne kazne
  izme─Ĺu povezanih lica;
  4
  m) rezervisanja koja se ne tretiraju kao
  porezno priznat rashod u skladu sa ovim
  zakonom.
  (2) Pored rashoda iz stava (1) ovog ─Źlana
  porezno nepriznatim rashodima poreznih
  obveznika iz ─Źlana 3. st. (2) i (3) i ─Źlana 4. stav
  (2) ovog zakona smatraju se op─çi i
  administrativni troškovi koji se ne mogu
  direktno pripisati poslovanju.
  ─îlan 10.
  (1) Rashodi nastali na ime evidentiranja zaliha
  priznaju se u iznosima iskazanim u
  finansijskom izvještaju primjenom metode
  prosje─Źne nabavne cijene.
  (2) Ukoliko se zalihe evidentiraju po
  obra─Źunskim vrijednostima koje odstupaju od
  nabavnih vrijednosti, razlika koja proizlazi iz
  odstupanja predstavlja porezno nepriznat
  rashod.
  (3) Rashodi nastali na ime uskla─Ĺivanja
  vrijednosti zaliha sa njihovom neto ostvarivom
  vrijednosti priznaju se u poreznom periodu u
  kojem su te zalihe prodate ili otpisane ili
  uništene.
  ─îlan 11.
  (1) Troškovi plaća i drugih primanja lica koji se
  u skladu sa propisima o porezu na dohodak
  smatraju prihodom od nesamostalne ili
  samostalne djelatnosti, a na koje su obra─Źunati
  obavezni doprinosi i porez na dohodak,
  porezno su priznat rashod.
  (2) Naknade koje ispla─çuje poslodavac u
  skladu sa propisima o porezu na dohodak su
  porezno priznat rashod.
  (3) Porezno priznatim rashodom smatraju se i
  rashodi na osnovu obra─Źunatih obaveznih
  doprinosa, uz uvjet da su obra─Źunati u skladu
  sa va┼że─çim propisima u Federaciji, odnosno
  Republici Srpskoj i Br─Źko Distriktu.
  (4) Porezno priznatim rashodom smatraju se i
  date stipendije u─Źenicima i studentima, koji
  nisu povezana lica sa poreznim obveznikom a
  na redovnom su školovanju, do iznosa koji ne
  podlije┼że oporezivanju prema propisima o
  porezu na dohodak.
  ─îlan 12.
  (1) Rashodi na osnovu reprezentacije, a koja je
  nastala obavljanjem poslovne djelatnosti,
  priznaju se kao porezno priznat rashod u
  iznosu 30% rashoda reprezentacije.
  (2) Pod porezno priznatom reprezentacijom iz
  stava (1) ovog ─Źlana podrazumijevaju se
  rashodi nastali uslijed ugošćavanja poslovnih
  partnera, a koji su povezani sa obavljanjem
  djelatnosti ili uspostavljanjem poslovne
  saradnje.
  (3) Rashodi na osnovu donacija za
  humanitarne, kulturne, obrazovne, nau─Źne i
  sportske svrhe, a koje se daju pravnim licima
  koji nisu obveznici poreza na dobit ili fizi─Źkim
  licima koji nemaju drugih primanja, priznaju se
  kao porezno priznat rashod do visine 3%
  ukupnog prihoda u periodu za koji se utvr─Ĺuje
  porez na dobit.
  (4) Rashodi na osnovu sponzorstva koji
  proizlaze iz ugovora o sponzorstvu, priznaju se
  kao porezno priznat rashod do visine 3%
  ukupnog prihoda u periodu za koji se utvr─Ĺuje
  porez na dobit.
  (5) Pod porezno priznatim rashodima na
  osnovu sponzorstva iz stava (4) ovog ─Źlana
  podrazumijevaju se rashodi na ime podrške za
  organiziranje i odr┼żavanje manifestacija i
  drugih sli─Źnih doga─Ĺaja ili projekata koji nisu
  direktno povezani sa poslovanjem obveznika,
  sa ili bez protuusluge u vidu reklamiranja
  imena, djelatnosti, proizvoda i usluga
  sponzora.
  (6) Izuzetno, rashodi iz st. (1), (3) i (4) ovog
  ─Źlana, a koji su nastali u transakcijama sa
  povezanim licima, predstavljaju porezno
  nepriznat rashod.
  ─îlan 13.
  (1) Porezni obveznik mo┼że odbiti kao porezno
  priznat rashod, rashod na ime rezervisanja iz
  st. (2) i (3) ovog ─Źlana.
  (2) Rezervisanja za budu─çe rashode u vezi sa
  za┼ítitom ┼żivotne sredine priznata su u porezne
  svrhe ukoliko postoji pravna obaveza koja
  nala┼że poreznom obvezniku za┼ítitu ┼żivotne
  sredine. Iznos koji se mo┼że izdvojiti u takvu
  rezervu ne smije prelaziti 30% oporezive dobiti
  prije izdvajanja u rezerve. Ukupna rezerva za
  za┼ítitu ┼żivotne sredine ni u jednom trenutku ne
  mo┼że prelaziti upisani kapital u sudski registar
  poreznog obveznika.
  (3) Rezervisanja koja se formiraju za budu─çe
  troškove u garantnim rokovima priznaju se
  najviše do 4% godišnjeg prometa poreznog
  5
  obveznika koji se odnosi na proizvode za koje
  se daje garancija u poreznom periodu. Ako
  rezerva prelazi dopušteni iznos, za tu razliku
  pove─çava se porezna osnovica u tom
  poreznom periodu.
  (4) Rezervisanja koja se formiraju na ime
  penala, rabata, popusta ne smatraju se
  rezervisanjima u smislu stava (3) ovog ─Źlana.
  ─îlan 14.
  Rezervisanja iz ─Źlana 9. stav (1) ta─Źka m)
  mogu umanjiti poreznu osnovicu poreznog
  perioda kada je nastao doga─Ĺaj za koji je
  izvršeno rezervisanje.
  ─îlan 15.
  (1) Tro┼íkovi istra┼żivanja i razvoja mogu se
  odbiti od porezne osnovice u momentu
  nastanka na na─Źin propisan ovim ─Źlanom.
  (2) Tro┼íkovi iz stava (1) ovog ─Źlana su svi
  rashodi vezani uz poslove osnovnog
  istra┼żivanja, primijenjenog istra┼żivanja i
  razvoja, a posebno svi direktni troškovi kao što
  su pla─çe, naknade, cijena materijala i usluga,
  troškovi opreme i objekata u mjeri u kojoj se
  koriste za aktivnosti istra┼żivanja i razvoja.
  ─îlan 16.
  (1) Finansijskim institucijama priznaju se
  rashodi po osnovu ispravki vrijednosti
  potra┼żivanja bilansne aktive i rezervisanja za
  pokri─çe o─Źekivanih kreditnih gubitaka za
  vanbilansne aktive koje se knjigo-vodstveno
  evidentiraju kroz bilans uspjeha, a koje su
  finansijske institucije izvršile u skladu sa
  ra─Źuno-vodstvenim propisima, i rasporedile
  prema propisi-ma nadzornih organa na nivo
  kreditnog rizika 3. Prihodi po osnovu
  umanjenja ispravke vrijednosti i rezervisanja
  uklju─Źuju se u poreznu osnovicu.
  (2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti
  potra┼żivanja bilansne aktive kod kojih je nizak
  nivo kreditnog rizika (nivo kreditnog rizika 1 i 2)
  nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu
  umanjenja isklju─Źuju se iz porezne osnovice.
  (3) Osiguravajućim društvima i društvima za
  reosiguranje kao porezno dopustiv priznaje se
  rashod na ime formiranja matemati─Źke rezerve,
  ukoliko su formirana u skladu sa propisima
  nadzornog organa.
  (4) Osiguravajućim društvima i društvima za
  reosiguranje kao porezno dopustiv priznaje se
  rashod na ime formiranja tehni─Źke rezerve
  osiguranja, izuzev matemati─Źke rezerve, pod
  uvjetima:
  a) da su formirana u skladu sa propisima
  nadzornog organa;
  b) da iznos pove─çanja rezerve u bilansu stanja
  teku─çeg u odnosu na prethodni period ne
  prelazi 20%.
  (5) Rashodi koji prelaze iznose utvr─Ĺene
  prema odredbama ovog ─Źlana predstavljaju
  porezno nepriznat rashod i ne mogu se
  prenositi u budu─çi porezni period.
  ─îlan 17.
  (1) Na teret rashoda priznaju se ispravke
  vrijednosti i/ili otpis potra┼żivanja koja se u
  skladu sa ra─Źunovodstvenim propisima
  iskazuju kao prihod, osim rashoda iz ─Źlana 9.
  stav (1) ta─Źka k), pod uvjetima:
  a) da su potra┼żivanja u prethodnom poreznom
  periodu bila uklju─Źena u prihode obveznika i da
  nisu napla─çena u roku 12 mjeseci od datuma
  dospije─ça naplate ili
  b) da su potra┼żivanja utu┼żena ili da je pokrenut
  izvr┼íni postupak ili da su potra┼żivanja
  prijavljena u likvidacijskom ili ste─Źajnom
  postupku nad du┼żnikom.
  (2) Na teret rashoda priznaju se i ispravke
  vrijednosti i/ili otpis potra┼żivanja koja se u
  skladu sa ra─Źunovodstvenim propisima ne
  iskazuju kao prihod osim rashoda iz ─Źlana 9
  stav (1) ta─Źka k), ukoliko su ispunjeni uvjeti
  propisani u stavu (1) ovog ─Źlana.
  (3) Odredbe ovog ─Źlana ne odnose se na
  finansijske institucije kod formiranja rezervi u
  skladu sa propisima nadzornih organa.
  ─îlan 18.
  (1) Finansijski rashodi na ime kamate ili njenog
  funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim
  ugovorima i instrumentima uzetim od
  povezanih lica predstavljaju porezno priznat
  rashod na na─Źin definiran ovim ─Źlanom.
  (2) Ukoliko odnos stavki ukupnih obaveza na
  osnovu finansijskih ugovora i upisanog kapitala
  u sudski registar poreznog obveznika prelazi
  odnos 4:1, finansijski rashodi koji se mogu
  pripisati iznosu koji prelazi odnos 4:1
  predstavljaju porezno nepriznat rashod.
  (3) Porezno nepriznati rashodi iz stava (2)
  ovog ─Źlana ne mogu se prenositi iz jednog
  poreznog perioda u drugi.
  6
  (4) Ovaj ─Źlan se ne primjenjuje na banke, lizing
  društva i osiguravajuća društva.
  ─îlan 19.
  (1) Kod utvr─Ĺivanja porezne osnovice priznaje
  se obra─Źunata amortizacija primjenom
  proporcionalne metode amortizacija na
  dugotrajnu imovinu i imovinu s pravom
  kori┼ítenja na na─Źin propisan ovim ─Źlanom.
  (2) Porezno priznate stope amortizacije
  dugotrajne imovine iznose:
  a) gra─Ĺevinski objekti – 5%,
  b) ceste, komunalni objekti, ┼żeljeznica – 10%,
  c) oprema, vozila, postrojenja – 15%,
  d) oprema za vodoprivredne, vodovodne i
  kanalizacijske sisteme – 15%,
  e) hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša
 • 33,3%,
  f) vi┼íegodi┼ínji zasadi – 15%,
  g) osnovna stada – 40% i
  h) nematerijalna imovina – 20%.
  (3) Imovina s pravom korištenja amortizuje se
  kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma
  do kraja njenog korisnog vijeka odnosno do
  isteka perioda trajanja najma.
  (4) Rashodi amortizacije se priznaju u porezne
  svrhe samo kada je vlastita dugotrajna imovina
  i imovina s pravom korištenja u upotrebi, kojom
  porezni obveznik obavlja djelatnost.
  (5) Ukoliko je nabavna cijena imovine manja
  od 1.000,00 KM, njena nabavna vrijednost
  mo┼że se u cijelosti odbiti u godini u kojoj je ta
  imovina nabavljena.
  (6) Imovina iz stava (1) ovog ─Źlana koja je u
  cijelosti otpisana, ali se i dalje vodi u
  evidencijama do momenta otu─Ĺenja ili
  uni┼ítavanja, ne mo┼że se ponovo procjenjivati i
  na nju obra─Źunavati amortizacija i priznati u
  porezne svrhe.
  (7) Rashodi nastali na ime umanjenja
  vrijednosti imovine iz stava (1) ovog ─Źlana koji
  se utvr─Ĺuju kao razlika izme─Ĺu neto sada┼ínje
  vrijednosti i njene procijenjene nadoknadive
  vrijednosti, priznaju se kao porezno dopustiv
  rashod u poreznom periodu u kojem je ta
  imovina prodata ili uništena uslijed više sile.
  ─îlan 20.
  (1) Izuzetno od ─Źlana 19. stav (1), porezni
  obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju
  dugotrajne imovine koja slu┼żi za spre─Źavanje
  zaga─Ĺivanja zraka, vode, zemlji┼íta i
  ubla┼żavanje buke.
  (2) Ubrzana amortizacija mo┼że biti do 50% vi┼ía
  od stopa propisanih ─Źlanom 19. stav (2) ovog
  zakona. Ukupni tro┼íak amortizacija ne mo┼że
  pre─çi nabavnu vrijednost.
 1. Uskla─Ĺivanje prihoda
  ─îlan 21.
  (1) Prihodi ostvareni na osnovu u─Źe┼í─ça u
  kapitalu drugog poreznog obveznika ne ulaze
  u osnovicu za oporezivanje, ukoliko se
  ispla─çuju iz dobiti na koju je obra─Źunat i pla─çen
  porez na dobit.
  (2) Kao dokaz da je prihod iz stava (1) ovog
  ─Źlana oporezovan, porezni obveznik uz
  poreznu prijavu dostavlja ovjerenu Izjavu o
  ispla─çenoj oporezovanoj dividendi od isplatioca
  dividende.
  ─îlan 22.
  (1) Sva otpisana potra┼żivanja iz ─Źl. 16. i 17.
  ovog zakona koja su bila iskazana kao
  porezno priznat rashod, a koja se kasnije
  naplate ili za koja povjerilac povu─Źe tu┼żbu ili
  prijedlog za izvr┼íenje ili prijavu u ste─Źajnu ili
  likvidacijsku masu, ulaze u poreznu osnovicu
  poreznog obveznika.
  (2) Sva otpisana potra┼żivanja iz ─Źl. 16. i 17.
  ovog zakona koja su bila iskazana kao
  porezno nepriznat rashod, a koja se kasnije
  naplate, u momentu naplate ne ulaze u
  poreznu osnovicu poreznog obveznika.
  ─îlan 23.
  (1) Prihodi nastali na osnovu ukidanja
  rezervisanja iz ─Źlana 13. ovog zakona koja su
  bila porezno nepriznat rashod u poreznom
  periodu u kojem su iskazana, ne ulaze u
  poreznu osnovicu.
  (2) Prihodi nastali na osnovu ukidanja
  rezervisanja iz ─Źlana 13. ovog zakona koja su
  bila porezno priznat rashod u poreznom
  periodu u kojem su iskazana, ulaze u poreznu
  osnovicu.
 2. Kapitalni dobici i gubici
  ─îlan 24.
  (1) Kapitalni dobici koji uve─çavaju poreznu
  osnovicu u periodu u kojem su iskazani su svi
  oni iznosi koji direktno uve─çavaju akumuliranu
  ili teku─çu dobit u bilansu stanja u skladu sa
  ra─Źunovodstvenim propisima.
  7
  (2) Kapitalnim dobicima koji uve─çavaju poreznu
  osnovicu smatraju se i dobit iz transakcija
  prodaje, otu─Ĺenja ili na drugi na─Źin prijenosa
  imovine, pod uvjetom da ta dobit nije uklju─Źena
  u bilans uspjeha.
  (3) Kapitalni dobitak iz stava (2) ovog ─Źlana
  utvr─Ĺuje se kao razlika izme─Ĺu vrijednosti
  transakcije i nabavne vrijednosti imovine
  umanjene za porezno dopustivu amortizaciju.
  Ukoliko je razlika negativna, u pitanju je
  kapitalni gubitak.
  (4) Za svrhu odre─Ĺivanja kapitalnog dobitka
  vrijednost transakcije je ugovorena vrijednost,
  odnosno tr┼żi┼ína vrijednost ukoliko je
  ugovorena vrijednost ni┼ża od tr┼żi┼íne.
  (5) Kapitalni gubici koji umanjuju poreznu
  osnovicu u periodu u kojem su iskazani,
  smatraju se svi oni iznosi koji direktno
  umanjuju akumuliranu ili teku─çu dobit u bilansu
  stanja, u skladu sa ra─Źunovodstvenim
  propisima.
  (6) Kapitalni gubici iz stava (5) ovog ─Źlana su
  one transakcije koje su porezno priznati
  rashodi u skladu sa ovim zakonom.
 3. Porezni gubitak
  ─îlan 25.
  (1) Ako se prilikom utvr─Ĺivanja osnovice
  poreza na dobit u poreznom bilansu iska┼że
  porezni gubitak, tada se taj porezni gubitak,
  iskazan u poreznom bilansu, mo┼że koristiti za
  umanjenje porezne osnovice u budu─çim
  obra─Źunskim periodima, a ne du┼że od pet
  godina.
  (2) Porezni gubitak iz stava (1) ovog ─Źlana, koji
  nije iskorišten u poreznom bilansu za sljedeću
  godinu, koristi se u prvoj narednoj godini u
  kojoj je ostvarena dobit tako da se porezna
  osnovica uvijek umanjuje za porezne gubitke
  starijeg datuma.
  (3) Porezni gubitak koji ne bude iskorišten u
  skladu sa stavom (2) ovog ─Źlana u sljede─çih
  pet godina od godine u kojoj je nastao, ne
  mo┼że se koristiti za umanjenje oporezive dobiti
  u narednim obra─Źunskim periodima.
  (4) Porezni gubitak obveznika koji je nastao
  van teritorije Federacije, u Republici Srpskoj ili
  Br─Źko Distriktu, kao i porezni gubitak koji je
  nastao u inozemstvu ne priznaje se.
  (5) Sadr┼żaj i oblik obrasca pregleda nastalih,
  iskorištenih i neiskorištenih poreznih gubitaka
  propisuje federalni ministar finansija
  Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na
  dobit.
  IV. STATUSNE PROMJENE
 4. Statusne promjene obveznika
  ─îlan 26.
  (1) Porezni obveznik kod kojeg se vrše
  statusne promjene (spajanje, pripajanje,
  podjela, promjena oblika i prestanak društva)
  du┼żan je sa─Źiniti poreznu prijavu i utvrditi
  poreznu osnovicu u skladu sa odredbama
  ovog zakona.
  (2) Prava i obaveze spojenih, pripojenih ili
  podijeljenih obveznika preuzimaju pravni
  sljednici iz porezno – pravnog odnosa.
 5. Spajanje, pripajanje, podjela i promjena
  oblika
  ─îlan 27.
  (1) Pravni sljednik sa─Źinjava poreznu prijavu i
  utvr─Ĺuje poreznu osnovicu u skladu sa ovim
  zakonom uskla─Ĺivanjem dobiti iskazane u
  finansijskom izvještaju za period od dana
  statusne promjene do kraja poreznog perioda.
  (2) Ukoliko postoji kontinuitet u oporezivanju
  prilikom spajanja, pripajanja, podjele i
  promjene oblika pravnog lica, te obveznik
  nastavlja djelatnost, porezna obaveza se
  utvr─Ĺuje na na─Źin kao i da nije bilo statusne
  promjene.
  (3) Kontinuitet u oporezivanju, u smislu stava
  (2) ovog ─Źlana, postoji ako pri prijenosu na
  pravnog sljednika isti nastavljaju voditi
  knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza,
  odnosno da ne dolazi do promjena u
  vrijednosti kod sljednika.
  (4) Ako se prilikom spajanja, pripajanja ili
  podjele ne nastavljaju voditi iste
  knjigovodstvene vrijednosti preuzete imovine i
  obaveza, razlika kapitala koja iz promjene
  proizlazi uklju─Źuje se u poreznu osnovicu
  pravnog sljednika.
  (5) Odredbe st. od (2) do (4) ovog ─Źlana
  primjenjuju se nezavisno od toga da li se radi o
  jednom ili više pravnih lica koja su izvršila
  statusne promjene.
 6. Porezni tretman likvidacije i ste─Źaja
  ─îlan 28.
  8
  (1) Dobit poreznog obveznika u postupku
  ste─Źaja od dana dono┼íenja rje┼íenja o
  otvaranju ste─Źajnog postupka do dana po─Źetka
  primjene plana reorganizacije kod ste─Źaja ili
  pravomoćnosti rješenja o nastavljanju
  ste─Źajnog postupka, kao i dobiti u postupku
  reorganizacije, oporezuje se u skladu sa ovim
  zakonom.
  (2) Obveznik iz stava (1) ovog ─Źlana sa─Źinjava
  poreznu prijavu u roku 30 dana od dana:
  a) otvaranja ste─Źajnog postupka sa stanjem na
  dan otvaranja;
  b) po─Źetka primjene plana reorganizacije sa
  stanjem na taj dan.
  (3) Dobit poreznog obveznika u periodu od
  pravomoćnosti rješenja o nastavljanju
  ste─Źajnog postupka do pravomo─çnosti rje┼íenja
  o zaklju─Źenju ste─Źajnog postupka (u daljnjem
  tekstu: period ste─Źaja), utvr─Ĺuje se kao
  pozitivna razlika vrijednosti imovine obveznika
  sa kraja i sa po─Źetka perioda ste─Źaja poslije
  namirenja povjerilaca. Vrijednost imovine
  obveznika sa po─Źetka perioda ste─Źaja je
  vrijednost imovine na dan otvaranja ste─Źajnog
  postupka korigovana za promjene nastale do
  po─Źetka perioda ste─Źaja.
  (4) Obveznik iz stava (3) ovog ─Źlana sa─Źinjava
  poreznu prijavu u roku 30 dana od dana:
  a) pravomoćnosti rješenja o nastavljanju
  ste─Źajnog postupka sa stanjem na dan
  pravomoćnosti tog rešenja;
  b) pravomo─çnosti rje┼íenja o zaklju─Źenju
  ste─Źajnog postupka sa stanjem na dan
  pravomoćnosti tog rješenja.
  ─îlan 29.
  (1) Dobit poreznog obveznika u postupku
  likvidacije od dana donošenja rješenja o
  otvaranju likvidacionog postupka do dana
  pravomo─çnosti rje┼íenja o okon─Źanju
  likvidacionog postupka, oporezuje se u skladu
  sa ovim zakonom.
  (2) Obveznik iz stava (1) ovog ─Źlana sa─Źinjava
  poreznu prijavu u roku 30 dana od dana:
  a) otvaranja likvidacionog postupka sa stanjem
  na dan otvaranja;
  b) pravomo─çnosti rje┼íenja o okon─Źanju
  likvidacionog postupka sa stanjem na dan
  pravomoćnosti tog rješenja.
  ─îlan 30.
  (1) Ako je likvidacioni višak imovine veći od
  upisanog kapitala u sudski registar pravnog
  lica, a koji pripada vlasniku pravnog lica nad
  kojim je okon─Źan postupak likvidacije, odnosno
  zaklju─Źen postupak ste─Źaja, ostvareni vi┼íak
  ima status dividende.
  (2) Vrijednost imovine iz stava (1) ovog ─Źlana
  jednaka je njenoj tr┼żi┼ínoj vrijednosti nakon
  okon─Źanja postupka ste─Źaja, odnosno
  likvidacije.
  (3) Ako je knjigovodstvena vrijednost kapitala
  veća od iznosa likvidacionog viška te vlasnik
  kapitala ostvaruje gubitak, nastali gubitak se
  ne priznaje kao porezno dopustivo umanjenje
  porezne osnovice.
  V. POREZNA STOPA
  ─îlan 31.
  Porez na dobit pla─ça se po stopi od 10% na
  poreznu osnovicu utvr─Ĺenu u poreznom
  bilansu.
  VI. OTKLANJANJE DVOSTRUKOG
  OPOREZIVANJA DOBITI
  ─îlan 32.
  (1) Ukoliko tokom poreznog perioda privredno
  dru┼ítvo – rezident Federacije ostvaruje dobit iz
  poslovanja putem podru┼żnice u Republici
  Srpskoj i Br─Źko Distriktu, porez na dobit koji taj
  rezident treba platiti u Federaciji umanjuje se
  za iznos poreza koji je platio ili treba platiti na
  dobit ostvarenu u Republici Srpskoj, odnosno
  Br─Źko Distriktu u skladu sa ovim ─Źlanom.
  (2) Ukoliko tokom poreznog perioda privredno
  dru┼ítvo – rezident Federacije ostvaruje dobit iz
  poslovanja izvan teritorije Bosne i
  Hercegovine, porez na dobit koji taj rezident
  treba platiti u Federaciji umanjuje se za iznos
  poreza koji je platio ili treba platiti na dobit
  ostvarenu izvan teritorije Bosne i Hercegovine
  u skladu sa ovim ─Źlanom.
  (3) Umanjenje poreza na dobit predvi─Ĺeno st.
  (1) i (2) ovog ─Źlana ne mo┼że pre─çi iznos poreza
  koji bi se ina─Źe platio za taj iznos dobiti
  iskazane u skladu sa odredbama POGLAVLJA
  III. POREZNA OSNOVICA ovog zakona.
  (4) Ukoliko tokom poreznog perioda rezident
  Federacije ostvaruje prihod izvan teritorije
  Bosne i Hercegovine, porez na dobit koji taj
  rezident treba platiti u Federaciji umanjuje se
  za iznos poreza po odbitku koji je platio izvan
  teritorije Bosne i Hercegovine.
  9
  (5) Odredbe iz st. (3) i (4) ovog ─Źlana
  primjenjuju se u skladu sa ─Źlanom 35. ovog
  zakona.
  ─îlan 33.
  (1) Obveznik iz ─Źlana 32. st. (1) i (2) ovog
  zakona du┼żan je nadle┼żnoj organizacionoj
  jedinici Porezne uprave podnijeti dokaze o
  visini dobiti i visini poreza na dobit koji je
  njegova podru┼żnica platila.
  (2) Obveznik iz ─Źlana 32. stav (4) ovog zakona
  du┼żan je nadle┼żnoj organizacionoj jedinici
  Porezne uprave podnijeti dokaze o visini
  prihoda, visini poreza po odbitku koji je pla─çen
  i, po potrebi, Potvrdu o rezidentnosti koju
  izdaje nadle┼żni organ dr┼żave isplatioca prihoda
  ukoliko dokaz o visini prihoda nije ovjerio
  nadle┼żni organ dr┼żave isplatioca.
  ─îlan 34.
  (1) Potvrdu o rezidentnosti u svrhu
  izbjegavanja dvostrukog oporezivanja na
  zahtjev poreznog obveznika ÔÇô rezidenta
  Federacije izdaje nadle┼żna organizaciona
  jedinica Porezne uprave u kojoj je evidentiran
  kao porezni obveznik.
  (2) Oblik, sadr┼żaj i postupak izdavanja potvrde
  o rezidentnosti koji proizlazi iz ugovora o
  izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  propisuje federalni ministar finansija.
  ─îlan 35.
  (1) Ugovori o izbjegavanju dvostrukog
  oporezivanja koje je ratifikovala ili na bazi
  notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina
  primjenjuju se kod oporezivanja dobiti ili
  prihoda nerezidenta i imaju prioritet u odnosu
  na odredbe ovog zakona.
  (2) Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog
  oporezivanja ne mogu se pripisivati nove
  porezne obaveze.
  VII. POREZNI POTICAJI
  ─îlan 36.
  (1) Porezni obveznik ima pravo na umanjenje
  pla─çanja poreza na dobit na osnovu
  investiranja u skladu sa uvjetima propisanim u
  ovom ─Źlanu.
  (2) Poreznom obvezniku koji izvrši investiranje
  iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u
  vrijednosti više od 50% ostvarene dobiti
  teku─çeg poreznog perioda, umanjuje se
  obaveza obra─Źunatog porez na dobit za 30%
  iznosa u godini investiranja.
  (3) Pod investiranjem u proizvodnu opremu iz
  stava (2) ovog ─Źlana podrazumijeva se
  kupovina stalnih sredstava i to: postrojenja i
  opreme, uz izuzetak putni─Źkih automobila, koju
  obveznik kupuje vlastitim sredstvima u svrhu
  obavljanja proizvodne djelatnosti.
  (4) Poreznom obvezniku koji u periodu od pet
  uzastopnih godina izvrši investiranje iz vlastitih
  sredstava u ukupnom iznosu 20 miliona KM, s
  tim da u prvoj godini investira 4 miliona KM,
  umanjuje se obaveza obra─Źunatog porez na
  dobit za 50% iznosa u godinama investiranja.
  (5) Pod investiranjem iz stava (4) ovog ─Źlana
  podrazumijeva se ulaganje u stalna sredstava i
  to: nekretnine, postrojenja i opremu, uz
  izuzetak stambenih jedinica i putni─Źkih
  automobila, koja ─çe porezni obveznik koristiti u
  svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.
  (6) Porezni obveznik iz st. (2) i (4) ovog ─Źlana
  gubi pravo na porezno osloba─Ĺanje ukoliko:
  a) izvrši isplatu dividende tokom i do treće
  godine od posljednje godine korištenja
  poreznog poticaja iz ovog ─Źlana iz dobiti koja je
  oslobo─Ĺena pla─çanja poreza na dobit;
  b) u periodu pet godina ne dostigne cenzus za
  investiranje iz stava (4) ovog ─Źlana;
  c) koristi pravo prijenosa poreznog gubitka do
  isteka druge godine nakon posljednje godine
  korištenja poticaja.
  (7) Porezni obveznik iz stava (6) ovog ─Źlana je
  u obavezi obra─Źunati i uplatiti razliku poreza na
  dobit kao da nije bilo poreznog umanjenja
  zajedno sa zateznim kamatama na javne
  prihode.
  (8) Porezni obveznik ima pravo u jednom
  poreznom periodu koristiti jedan od navedenih
  poreznih poticaja iz ovog ─Źlana.
  (9) Federalni ministar finansija ─çe Pravilnikom
  o primjeni Zakona o porezu na dobit propisati
  sadr┼żaj i oblik obrasca pregleda nastalih,
  iskorištenih i neiskorištenih poreznih poticaja,
  kao i postupak dokazivanja.
  ─îlan 37.
  (1) Porezni obveznik ima pravo na porezno
  priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto
 • pla─çe ispla─çene novoprimljenim zaposlenima
  ukoliko ispunjava sljede─çe uvjete i to:
  10
  a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje
  na period 12 mjeseci sa punim radnim
  vremenom i
  b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen
  kod poreznog obveznika ili povezanog lica u
  prethodnih pet godina.
  (2) Porezni obveznik iz stava (1) ovog ─Źlana
  gubi pravo na umanjenje porezno priznatih
  rashoda u dvostrukom iznosu ukoliko nije
  ispo┼ítovao uvjete iz stava (1) ovog ─Źlana, te je
  u obavezi obra─Źunati i uplatiti razliku poreza
  zajedno sa zateznim kamatama na javne
  prihode.
  VIII. POREZ PO ODBITKU
  ─îlan 38.
  (1) Porez po odbitku obra─Źunava se na prihod
  koji je ostvario nerezident obavljanjem
  povremene djelatnosti na teritoriji Federacije,
  osim prihoda koji se mo┼że pripisati poslovnoj
  jedinici nerezidenta u Federaciji. Porez po
  odbitku obra─Źunava se na osnovu isplate ili na
  drugi na─Źin izmirene:
  a) dividende, odnosno raspodjela iz dobiti;
  b) kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta
  po finansijskim instrumentima i aran┼żmanima;
  c) naknada za autorska prava i druga prava
  intelektualnog vlasništva;
  d) naknada za upravlja─Źke, tehni─Źke i
  obrazovne usluge (uklju─Źuju─çi naknade za
  usluge istra┼żivanja tr┼żi┼íta, poreznog
  savjetovanja, revizorske usluge i konzalting
  usluge);
  e) naknada za zakup na osnovu iznajmljivanja
  pokretne i nepokretne imovine;
  f) naknada za zabavne i sportske doga─Ĺaje;
  g) premija osiguranja za osiguranje ili
  reosiguranje od rizika u Federaciji;
  h) naknada za telekomunikacijske usluge;
  i) ostale naknade za usluge, ali samo za
  nerezidente iz dr┼żava sa kojima nema potpisan
  ugovor o izbjegavanju dvostrukog
  oporezivanja.
  (2) Porez po odbitku se obra─Źunava i pla─ça i na
  prihod nerezidenta koji se ostvari iz poslovanja
  iz ─Źlana 6. st. (3) i (4) ovog zakona, ukoliko
  primalac prihoda nema status poreznog
  obveznika iz ─Źlana 3. stav (3) ovog zakona.
  (3) Pla─çanju poreza po odbitku ne podlije┼żu:
  a) kamate na kredite koje daju dobavlja─Źi za
  nabavku opreme za proizvodne djelatnosti;
  b) kamata na dr┼żavne obveznice;
  c) premija osiguranja za reosiguranje od rizika
  u Federaciji koju pla─ça reosiguravalac koji ima
  odobrenje za rad od nadzornog organa.
  (4) Porez po odbitku u ime nerezidenta
  obra─Źunava i obustavlja isplatilac ÔÇô rezident
  Federacije prilikom isplate, odnosno
  izmirivanja obaveza prema nerezidentu na
  drugi na─Źin.
  (5) Isplatilac prihoda je du┼żan podnijeti
  poreznu prijavu nadle┼żnoj organizacionoj
  jedinici Porezne uprave o obra─Źunatom i
  upla─çenom porezu po odbitku za i u ime
  nerezidenta i platiti taj porez u roku 10 dana
  nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena
  isplata, odnosno izmirena obaveza
  nerezidentu.
  (6) Osnovica na koju se obra─Źunava porez po
  odbitku je bruto iznos.
  (7) Porez po odbitku pla─ça se po stopi 10% a
  na dividende po stopi 5%. Stopa poreza po
  odbitku mo┼że biti i ni┼ża u slu─Źaju primjene
  Ugovora o izbjegavanju dvostrukog
  oporezivanja.
  (8) Pojam dividenda zna─Źi prihod od dionica ili
  drugih prava (izuzev potra┼żivanja), udjela u
  dobiti, kao i prihod od drugih korporativnih
  prava koji podlije┼że istom poreznom tretmanu
  kao prihod od dionica.
  (9) Pojam kamata zna─Źi prihod od potra┼żivanja
  svih vrsta, bilo da su osigurana hipotekom ili
  ne i bilo da nose pravo na udio u dobiti du┼żnika
  ili ne, a posebno prihod od dr┼żavnih
  vrijednosnih papira i prihod od obveznica ili
  pozajmica, uklju─Źuju─çi premije i nagrade na
  takve vrijednosne papire, obveznice ili
  pozajmice. Zatezne kamate ne smatraju se
  kamatom u smislu ovog ─Źlana.
  (10) Pojam naknade za autorska prava i druga
  prava intelektualnog vlasni┼ítva zna─Źi naknada
  za korištenje ili pravo korištenja autorskog
  prava na knji┼żevno, umjetni─Źko ili nau─Źno djelo
  uklju─Źuju─çi kinematografske filmove, bilo koji
  patent, licence, zaštitni znak, dizajn ili model,
  plan, tajnu formulu ili postupak ili za informacije
  o industrijskom, komercijalnom ili nau─Źnom
  iskustvu i druga sli─Źna prava koja se pla─çaju
  nerezidentima.
  (11) Federalni ministar finansija ─çe Pravilnikom
  o primjeni Zakona o porezu na dobit propisati
  sadr┼żaj i oblik porezne prijave iz stava (5) ovog
  ─Źlana.
  ─îlan 39.
  (1) Oporezivim prihodom nerezidenta smatra
  se i prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice
  11
  od rezidentnog pravnog lica ili drugog
  nerezidentnog lica na teritoriji Federacije na
  osnovu prodaje ili prijenosa, uz naknadu, za
  nepokretnu imovinu, dionice ili udjele u kapitalu
  koji se u skladu sa ra─Źunovodstvenim
  propisima smatraju dugoro─Źnim finansijskim
  plasmanom i prava industrijske svojine, ako
  ugovorima o izbjegavanju dvostrukog
  oporezivanja nije druga─Źije propisano.
  (2) U svrhu utvr─Ĺivanja visine prihoda iz stava
  (1) ovog ─Źlana prodajnom naknadom se
  smatra ugovorena naknada, osim u slu─Źaju
  prodaje povezanim licima kada je ugovorena
  naknada manja od tr┼żi┼íne, tada se prodajnom
  naknadom smatra tr┼żi┼ína vrijednost bez
  poreza na dodanu vrijednost.
  (3) Nerezident ÔÇô primalac prihoda iz stava (1)
  ovog ─Źlana du┼żan je nadle┼żnoj organizacionoj
  jedinici Porezne uprave, u op─çini na ─Źijoj se
  teritoriji nalazi nepokretna imovina, sjedište
  pravnog lica u kojem nerezidentno pravno lice
  ima dionice ili udjele koji su predmet prodaje,
  samostalno ili putem punomo─çnika odre─Ĺenog
  u skladu sa posebnim propisima podnijeti
  poreznu prijavu i izvršiti uplatu u roku 30 dana
  od dana ostvarivanja prihoda.
  (4) Ukoliko nerezident ÔÇô primalac prihoda ne
  podnese poreznu prijavu i izvrši uplatu u
  skladu sa stavom (3) ovog ─Źlana, obveznik
  poreza je kupac nepokretne imovine, odnosno
  pravno lice ÔÇô rezident ─Źije dionice ili udjeli se
  prenose kao da je to njegova porezna
  obaveza.
  (5) Federalni ministar finansija ─çe Pravilnikom
  o primjeni Zakona o porezu na dobit propisati
  sadr┼żaj i oblik porezne prijave iz stava (3) ovog
  ─Źlana.
  ─îlan 40.
  (1) Ukoliko se primjenjuje ni┼ża porezna stopa
  od stopa navedenih u ─Źlanu 38. stav (7) ovog
  zakona, isplatilac je du┼żan, uz propisani
  obrazac, prilo┼żiti nadle┼żnoj organizacionoj
  jedinici Porezne uprave Potvrdu o rezidentnosti
  primaoca prihoda koju je izdao nadle┼żni organ
  dr┼żave primaoca ne stariju od godinu dana i
  Izjavu nerezidenta da je on primalac prihoda i
  stvarni vlasnik, odnosno korisnik tog prihoda.
  (2) Ukoliko se porez po odbitku uredno i
  pravovremeno ne obustavi i/ili ne plati,
  isplatilac prihoda je du┼żan platiti porez po
  odbitku koji duguje nerezident kao da je to
  njegova porezna obaveza.
  (3) Ukoliko je Ugovorom o izbjegavanju
  dvostrukog oporezivanja propisano
  oporezivanje u dr┼żavi nerezidenta, isplatilac
  prihoda je du┼żan posjedovati u svojoj evidenciji
  dokumente iz stava (1) ovog ─Źlana.
  IX. GRUPNO OPOREZIVANJE
 1. Porezno konsolidovanje
  ─îlan 41.
  (1) U smislu ovog zakona mati─Źno privredno
  dru┼ítvo i njegova zavisna dru┼ítva ─Źine grupu
  privrednih dru┼ítava ukoliko me─Ĺu njima postoji
  neposredna ili posredna kontrola više od 50%
  dionica, odnosno udjela.
  (2) Grupa privrednih društava iz stava (1) ovog
  ─Źlana ima pravo tra┼żiti porezno konsolidovanje
  pod uslovom da:
  a) sva privredna društva u grupi su rezidenti
  Federacije i
  b) postoji odluka dru┼ítava u─Źesnika da su
  saglasni sa konsolidacijom.
  (3) Zahtjev za odobrenje za porezno
  konsolidovanje mati─Źno privredno dru┼ítvo
  podnosi nadle┼żnoj organizacionoj jedinici
  Porezne uprave najranije istekom poreznog
  perioda u kojem su ispunjeni uvjeti iz st. (1) i
  (2) ovog ─Źlana od po─Źetka do kraja poreznog
  perioda na koji se odnosi.
  (4) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz st. od (1) do
  (3) ovog ─Źlana, nadle┼żna organizaciona
  jedinica Porezne uprave ─çe u roku 30 radnih
  dana od dana podnošenja zahtjeva donijeti
  rješenje kojim se odobrava porezno
  konsolidovanje.
  ─îlan 42.
  (1) Svaki ─Źlan grupe iz ─Źlana 41. stav (1) ovog
  zakona du┼żan je podnijeti svoj porezni bilans, a
  mati─Źno privredno dru┼ítvo podnosi
  konsolidovani porezni bilans za grupu
  privrednih društava.
  (2) U konsolidovanom poreznom bilansu gubici
  jednog ili više privrednih društava prebijaju se
  na ra─Źun dobiti ostalih privrednih dru┼ítava u
  grupi.
  (3) Oporeziva dobit koju ostvari ─Źlan grupe iz
  ─Źlana 41. stav (1) ovog zakona, a koja se
  iskazuje u konsolidovanom poreznom bilansu,
  ne mo┼że se umanjiti za iznos poreznog gubitka
  koji se prenosi iz prethodnih godina.
  (4) Za obra─Źunati porez po konsolidovanom
  bilansu obveznici su pojedina─Źni ─Źlanovi grupe,
  12
  srazmjerno oporezivoj dobiti iz pojedina─Źnog
  poreznog bilansa, a isplatilac obra─Źunatog
  poreza po konsolidovanom bilansu je mati─Źno
  privredno društvo.
  (5) Sadr┼żaj i oblik konsolidovanog poreznog
  bilansa propisuje federalni ministar finansija
  Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na
  dobit.
  ─îlan 43.
  (1) Jednom odobreno porezno konsolidovanje
  primjenjuje se najmanje pet godina.
  (2) Ukoliko se jedno ili više društava u grupi
  naknadno opredijeli za pojedina─Źno
  oporezivanje prije isteka roka iz stava (1) ovog
  ─Źlana, svi ─Źlanovi grupe du┼żni su platiti razliku
  poreza koji bi bili du┼żni platiti da nisu koristili
  porezno konsolidovanje.
  X. TRANSFERNE CIJENE
  ─îlan 44.
  (1) Porezni obveznik koji u─Źestvuje u
  transakciji sa povezanim licem mora utvrditi
  svoju oporezivu dobit na na─Źin koji je u skladu
  sa principom van dohvata ruke.
  (2) Oporeziva dobit poreznog obveznika koji
  u─Źestvuje u jednoj ili vi┼íe transakcija sa
  povezanim licima u skladu je sa principom van
  dohvata ruke ukoliko se uvjeti transakcija sa
  povezanim licima ne razlikuju od uvjeta koji bi
  bili primijenjeni izme─Ĺu nezavisnih lica u
  uporedivim transakcijama provedenim pod
  uporedivim okolnostima.
  (3) Pojam povezana lica podrazumijeva bilo
  koja dva lica ukoliko jedno lice djeluje ili ─çe
  vjerojatno djelovati u skladu sa smjernicama,
  zahtjevima, prijedlozima ili ┼żeljama drugog lica
  ili ukoliko oba djeluju ili ─çe vjerojatno djelovati u
  skladu sa smjernicama, zahtjevima,
  prijedlozima ili ┼żeljama tre─çeg lica, bez obzira
  na to da li su te smjernice, zahtjevi, prijedlozi ili
  ┼żelje saop─çeni. Povezanim licima se smatraju
  posebno sljede─ça lica:
  a) bra─Źni i vanbra─Źni drug, potomci usvojenici i
  potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, bra─ça i
  sestre i njihovi potomci, djedovi i nane i njihovi
  potomci kao bra─ça i sestre i roditelji bra─Źnog ili
  vanbra─Źnog druga;
  b) pravno lice i svako fizi─Źko lice koje posjeduje
  neposredno ili posredno 25 ili više procenata
  vrijednosti ili broja dionica ili glasa─Źkih prava u
  tom pravnom licu;
  c) dva ili vi┼íe pravnih lica ukoliko jedno fizi─Źko
  lice ili tre─çe lice posjeduje direktno ili indirektno
  25 ili više procenata vrijednosti ili broja dionica
  ili glasa─Źkih prava u svakom pravnom licu.
  (4) Ukoliko uvjeti kontrolisane transakcije nisu
  u skladu sa principom van dohvata ruke,
  oporeziva dobit pove─çat ─çe se kroz pove─çanja
  prihoda ili smanjenja rashoda koji se mogu
  odbiti od porezne osnovice.
  ─îlan 45.
  (1) U smislu ─Źlana 44. stav (2), transakcije su
  uporedive:
  a) tamo gdje nema zna─Źajnih razlika izme─Ĺu
  njih koje bi mogle bitno uticati na finansijske
  rezultate koji se ispituju po metodi transfernih
  cijena koja se primjenjuje ili
  b) tamo gdje takve razlike postoje, ukoliko se
  mogu izvr┼íiti razumno precizna prilago─Ĺavanja
  radi otklanjanja efekata takvih razlika.
  (2) Uskla─Ĺenost uvjeta transakcije izme─Ĺu
  povezanih lica sa principom van dohvata ruke
  utvr─Ĺuje se primjenom najprikladnije metode
  transfernih cijena na okolnosti slu─Źaja.
  Najprikladnija metoda transfernih cijena
  odabire se izme─Ĺu sljede─çih metoda
  transfernih cijena:
  a) metoda uporedivih nekontrolisanih cijena;
  b) metoda cijene koštanja uvećane za
  uobi─Źajenu zaradu ili
  c) metoda preprodajne cijene.
  (3) U slu─Źaju da se ne mogu primijeniti metode
  iz stava (2) ovog ─Źlana mo┼że se koristiti jedna
  od sljede─çih alternativnih metoda:
  a) metoda podjele dobiti;
  b) metoda transakcijske neto-mar┼że ili
  c) bilo koja druga metoda pod uvjetom da se
  nijedna od metoda iz stava (2) ovog ─Źlana i
  metoda iz ta─Ź. a) i b) ovog stava ne mo┼że
  razumno primijeniti za utvr─Ĺivanje uvjeta po
  principu van dohvata ruke za transakcije
  izme─Ĺu povezanih lica i da ta druga metoda
  donosi rezultat koji je u skladu sa principom
  van dohvata ruke.
  ─îlan 46.
  (1) Porezni obveznik koji u─Źestvuje u
  transakcijama sa povezanim licima du┼żan je u
  trenutku podnošenja svoje porezne prijave
  imati dokumentaciju o transfernim cijenama
  koja sadr┼żi dovoljno informacija i analizu da se
  potvrdi da su uvjeti njegovih transakcija sa
  povezanim licima u skladu sa principom van
  dohvata ruke.
  (2) Po prijemu zahtjeva Porezne uprave
  porezni obveznik du┼żan joj je podnijeti
  13
  dokumentaciju o transfernim cijenama u roku
  45 dana.
  (3) Federalni ministar finansija donosi Pravilnik
  o transfernim cijenama u kojem se razra─Ĺuje
  primjena pojedinih metoda, utvr─Ĺivanje
  transfernih cijena i postupak dokazivanja.
  XI. UTVR─ÉIVANJE I NAPLATA POREZA NA
  DOBIT
 2. Porezni period
  ─îlan 47.
  (1) Porez na dobit se obra─Źunava na poreznu
  osnovicu u skladu sa odredbama ovog zakona
  za porezni period koji je jednak kalendarskoj
  godini.
  (2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, porezni
  period mo┼że biti i razli─Źit od kalendarske
  godine u slu─Źajevima:
  a) po─Źetka poslovanja pravnog lica u toku
  kalendarske godine;
  b) prestanak poslovanja pravnog lica prije
  isteka kalendarske godine;
  c) statusne promjene pravnog lica i
  d) odre─Ĺivanja drugog poreznog perioda na
  osnovu rješenja federalnog ministra finansija
  koje ─çe se primjenjivati najmanje tri uzastopna
  porezna perioda.
  (3) Porezni obveznik sa poreznim periodom iz
  stava (2) ta─Źka d) ovog ─Źlana du┼żan je podnijeti
  poreznu prijavu u roku 30 dana za:
  a) period od 1. januara teku─çe godine do dana
  kada po rje┼íenju zapo─Źinje poslovnu godinu
  koja se razlikuje od kalendarske ili
  b) period od dana kada po rješenju prestaje
  poslovna godina do 31. decembra.
  (4) Porezni obveznik je du┼żan dostaviti rje┼íenje
  nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Porezne
  uprave u slu─Źaju primjene poreznog perioda iz
  stava (2) ta─Źka d) ovog ─Źlana.
 3. Razrez poreza
  ─îlan 48.
  (1) Razrez poreza na dobit vrši se unosom u
  evidenciju Porezne uprave iznosa obaveze
  koju je utvrdio i u svojoj poreznoj prijavi
  iskazao obveznik.
  (2) Razrezom se smatra i unos u evidenciju
  Porezne uprave iznosa porezne obaveze
  utvr─Ĺen kontrolom obveznika, odnosno
  obradom njegove porezne prijave i
  uskla─Ĺivanjem podataka iz poreznog bilansa.
  (3) Razrezom se smatra i unos u evidenciju
  Porezne uprave iznosa porezne obaveze koju
  je Porezna uprava utvrdila na osnovu podataka
  iz porezne prijave koju je ona podnijela u ime
  obveznika.
  (4) Razrez poreza se poništava ili mijenja
  ukoliko Porezna uprava odredi da se razrez
  mo┼że izmijeniti ili poni┼ítiti ili kada ovla┼íteni
  slu┼żbenici Porezne uprave rje┼íenjem nalo┼że
  uplatu dodatno utvr─Ĺene porezne obaveze na
  osnovu izvršenog nadzora.
 4. Porezna prijava
  ─îlan 49.
  (1) Porezni obveznici du┼żni su pravilno i ta─Źno
  popunjenu poreznu prijavu podnijeti nadle┼żnoj
  organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku
  30 dana po isteku roka propisanog za
  podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja.
  (2) Porezna prijava iz stava (1) ovog ─Źlana
  uklju─Źuje Prijavu poreza na dobit, Porezni
  bilans i drugu dokumentaciju propisanu ovim
  zakonom.
  (3) Ukoliko ukupni iznos transakcija poreznog
  obveznika iz ─Źlana 44. ovog zakona prelazi
  iznos 500.000,00 KM u poreznom periodu,
  porezni obveznik je du┼żan nadle┼żnoj
  organizacionoj jedinici Porezne uprave
  podnijeti, uz poreznu prijavu, i poseban
  pregled tih transakcija.
  (4) Federalni ministar finansija ─çe Pravilnikom
  o primjeni Zakona o porezu na dobit propisati
  sadr┼żaj i oblik porezne prijave i poreznog
  bilansa.
  ─îlan 50.
  (1) Porezni obveznik mo┼że sam podnijeti
  izmijenjenu poreznu prijavu iz ─Źlana 49. ovog
  zakona u roku 180 dana od dana podnošenja
  prve porezne prijave u slu─Źaju ispravljanja
  greške ili dopune podataka na prijavi koja je
  prethodno podnesena.
  (2) Ako je porezni obveznik nakon isteka roka
  iz stava (1) ovog ─Źlana uo─Źio potrebu izmjene
  porezne prijave, o tome obavje┼ítava nadle┼żnu
  organizacionu jedinicu Porezne uprave.
  (3) Izmijenjenu poreznu prijavu porezni
  obveznik podnosi na istim propisanim
  obrascima na kojima je podnesena porezna
  prijava koja je predmet izmjene, sa naznakom
  da se radi o izmijenjenoj poreznoj prijavi.
  14
  (4) Izmijenjena porezna prijava sadr┼żi
  informacije o razlogu izmjene ranije podnesene
  porezne prijave.
  ─îlan 51.
  Na utvr─Ĺivanje, naplatu i povrat poreza, ┼żalbeni
  postupak, zastaru, prekršajni postupak i druge
  postupke vezane uz porez na dobit primjenjuju
  se posebni propisi.
 5. Naplata poreza
  ─îlan 52.
  (1) Porezni obveznik u toku godine vrši
  pla─çanje akontacija poreza na dobit u jednakim
  mjese─Źnim iznosima.
  (2) Obveznik uplate akontacije je i pravno lice
  iz ─Źlana 28. stav (1) i ─Źlana 29. stav (1) ovog
  zakona.
  (3) Akontacije se obra─Źunavaju na osnovu
  prijave poreza na dobit prethodnog poreznog
  perioda i takav iznos akontacije se pla─ça sve
  do podnošenja nove porezne prijave.
  (4) Iznos mjese─Źne akontacije mo┼że se
  izmijeniti na zahtjev poreznog obveznika u
  slu─Źajevima:
  a) statusne promjene poreznog obveznika;
  b) kada postoji osnovana pretpostavka da ─çe
  porezni obveznik poslovati sa gubitkom, uz
  uvjet da tu pretpostavku osnovano mo┼że
  dokazati;
  c) prirodne i druge nesre─çe koje su bitno
  uticale na poslovanje poreznog obveznika.
  (5) Iznos mjese─Źne akontacije mo┼że izmijeniti i
  Porezna uprava uslijed nadzora ili na osnovu
  drugih podataka o poslovanju poreznog
  obveznika kojima raspola┼że.
  (6) U slu─Źajevima iz st. (4) i (5) ovog ─Źlana
  Porezna uprava će rješenjem utvrditi novi
  mjese─Źni iznos akontacije poreza na dobit.
  (7) Porezni obveznik koji po─Źinje sa
  poslovanjem prvi put nije du┼żan pla─çati
  akontacije poreza na dobit do podnošenja prve
  prijave poreza na dobit.
  ─îlan 53.
  (1) Akontacija poreza na dobit se pla─ça do
  kraja teku─çeg mjeseca za prethodni mjesec.
  (2) Ako je porez koji je utvr─Ĺen i iskazan u
  prijavi poreza na dobit ve─çi od iznosa ranije
  upla─çenih akontacija poreza na dobit, obveznik
  je tu razliku du┼żan uplatiti najkasnije 20 radnih
  dana nakon dana podnošenja porezne prijave.
  (3) Ako je porez koji je utvr─Ĺen i iskazan u
  prijavi poreza na dobit manji od iznosa ranije
  upla─çenih mjese─Źnih akontacija poreza na
  dobit ili pretplata poreza na dobit iz ranijih
  perioda, više plaćeni porez će se, u skladu sa
  zahtjevom obveznika, vratiti u roku 20 radnih
  dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat ili
  ura─Źunati u akontacije poreza na dobit za
  naredni period ukoliko obveznik nema
  neizmirenih obaveza na osnovu drugih poreza.
  ─îlan 54.
  (1) Na iznos poreza na dobit i/ili na iznos
  mjese─Źne akontacije koja nije pla─çena u
  zakonom propisanom roku, porezni obveznik
  pla─ça zateznu kamatu na javne prihode.
  (2) Porezni obveznik ima pravo na zateznu
  kamatu na javne prihode u slu─Źaju povrata vi┼íe
  plaćenog poreza ili pogrešno uplaćenog
  poreza.
 6. Isplata iz dobiti
  ─îlan 55.
  (1) Obveznik ne mo┼że vr┼íiti isplate iz dobiti
  ukoliko na dan isplate ima neizmirenih
  obaveza na osnovu direktnih poreza i/ili
  doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima sa
  osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti.
  (2) Obveznik ne mo┼że davati pozajmice ili vr┼íiti
  prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko
  ima neizmirenih obaveza na osnovu pla─çanja
  javnih prihoda ili obaveza prema
  zaposlenicima sa osnova prihoda od
  nesamostalne djelatnosti.
 7. Zastara
  ─îlan 56.
  (1) Pravo na utvr─Ĺivanje i naplatu poreza,
  kamata i tro┼íkova prisilne naplate i nov─Źanih
  kazni izre─Źenih prema ovom zakonu
  zastarijeva za pet godina po isteku godine u
  kojoj je trebalo izvr┼íiti utvr─Ĺivanje, odnosno
  naplatu poreza, kamate, troškova prisilne
  naplate i nov─Źanih kazni.
  (2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, pravo na
  utvr─Ĺivanje i naplatu poreza, kamata i tro┼íkova
  prisilne naplate i nov─Źanih kazni ne zastarijeva
  u slu─Źaju kada se utvrdi da je porezna obaveza
  utvr─Ĺena na osnovu neta─Źne dokumentacije ili
  ukoliko porezna prijava nije podnesena.
  15
  XII. POSLOVNE EVIDENCIJE
  ─îlan 57.
  (1) Za utvr─Ĺivanje porezne osnovice
  mjerodavne su poslovne knjige i evidencije
  koje se vode u skladu sa ra─Źunovodstvenim
  propisima.
  (2) Porezni obveznici iz ─Źlana 3. st. (2) i (3)
  ovog zakona obavezni su osigurati posebno
  knjigovodstveno pra─çenje poslovnih doga─Ĺaja i
  obra─Źun oporezive dobiti, a u skladu sa stavom
  (1) ovog ─Źlana.
  XIII. KAZNENE ODREDBE
  ─îlan 58.
  (1) Porezni obveznici koji ─Źinjenjem ili
  ne─Źinjenjem naprave prekr┼íaj u vezi sa
  odredbama ovog zakona podlije┼żu nov─Źanoj
  kazni za prekršaje.
  (2) Nov─Źanom kaznom od 3.000,00 KM do
  100.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj
  porezni obveznik ako:
  a) ne podnese poreznu prijavu i porezni bilans
  u skladu sa ─Źlanom 49. stav (1) ovog zakona;
  b) ne podnese poreznu prijavu poreza po
  odbitku u skladu sa ─Źlanom 38. stav (5) ili
  ─Źlanom 39. stav (3) ovog zakona;
  c) ne podnese konsolidovani porezni bilans i
  pojedina─Źne bilanse u skladu sa ─Źlanom 42.
  stav (1) ovog zakona;
  d) ne sa─Źinjava poreznu prijavu u skladu sa
  ─Źlanom 28. st. (2) i (4) i ─Źlanom 29. stav (2)
  ovog zakona;
  e) ne podnese pregled transakcija u skladu sa
  ─Źlanom 49. stav (4) ovog zakona;
  f) izvr┼íi isplatu suprotnu ─Źlanu 55. ovog
  zakona;
  g) ne iskazuje transakcije u skladu sa
  principom van dohvata ruke sa povezanim
  licima u skladu sa ─Źl. od 44. do 46. ovog
  zakona;
  h) ne vodi poslovnu evidenciju u skladu sa
  ─Źlanom 57. ovog zakona;
  i) ne posjeduje dokumentaciju u skladu sa
  ─Źlanom 40. ovog zakona;
  j) ne posjeduje dokumentaciju o transfernim
  cijenama u skladu sa ─Źlanom 46. stav (1) ovog
  zakona;
  k) ne dostavi dokumentaciju Poreznoj upravi
  na njen zahtjev u skladu sa ─Źlanom 46. stav (2)
  ovog zakona;
  l) razrez poreza utvr─Ĺen ─Źlanom 48. stav (1)
  ovog zakona je manji od razreza poreza
  utvr─Ĺenog st. (3) i (4) istog ─Źlana.
  (3) Za prekr┼íaj iz stava (2) ovog ─Źlana bit ─çe
  ka┼żnjeno i odgovorno lice u pravnom licu
  nov─Źanom kaznom od 2.500,00 KM do
  10.000,00 KM.
  (4) Nov─Źane kazne propisane st. (2) i (3) ovog
  ─Źlana pove─çavaju se za 50% u slu─Źajevima
  kada je porezni obveznik po─Źinio ponovni drugi
  ili vi┼íe puta prekr┼íaj iz stava (2) ovog ─Źlana.
  ─îlan 59.
  (1) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do
  30.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj
  porezni obveznik ako:
  a) ne pla─ça akontaciju prema ─Źlanu 52. ovog
  zakona;
  b) ne izvr┼íi pla─çanje u skladu sa ─Źlanom 53.
  stav (2) ovog zakona;
  c) ne dostavi rje┼íenje nadle┼żnoj organizacionoj
  jedinici Porezne uprave u skladu sa ─Źlanom 47.
  stav (4) ovog zakona.
  (2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe
  ka┼żnjeno i odgovorno lice u pravnom licu
  nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do
  3.000,00 KM.
  (3) Nov─Źane kazne propisane st. (1) i (2) ovog
  ─Źlana pove─çavaju se za 50% u slu─Źajevima
  kada je porezni obveznik po─Źinio ponovni drugi
  ili vi┼íe puta prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana.
  XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  ─îlan 60.
  (1) Federalni ministar finansija će u roku šest
  mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
  zakona donijeti Pravilnik o primjeni Zakona o
  porezu na dobit kojim ─çe se propisati:
  utvr─Ĺivanje porezne osnovice, procedure
  utvr─Ĺivanja i naplate poreza, procedure za
  ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik,
  sadr┼żaj, na─Źine i rokove dostavljanja obrazaca
  poreznih prijava i druga pitanja od zna─Źaja za
  primjenu ovog zakona.
  (2) Federalni ministar finansija ─çe Pravilnik o
  transfernim cijenama, za ─Źije dono┼íenje je
  ovla┼íten u skladu sa ─Źlanom 46. stav (3) ovog
  zakona, donijeti u roku šest mjeseci od dana
  stupanja na snagu ovog zakona.
  ─îlan 61.
  (1) Danom po─Źetka primjene ovog zakona
  prestaje va┼żiti Zakon o porezu na dobit
  (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 97/07,
  14/08 i 39/09), zaklju─Źno sa obra─Źunskim
  periodom 2015. godine, izuzev odredbi koje se
  16
  odnose na porezno osloba─Ĺanje iz ─Źlana 32.
  koji se odnosi na zapo─Źete investicije, a koji ─çe
  se primjenjivati do isteka perioda pet godina i
  odredbi o prijenosu poreznog gubitka iz ─Źlana
 8. koji ─çe se primjenjivati do isteka pet godina,
  odnosno perioda za koji su se mogli koristiti.
  (2) Postupak utvr─Ĺivanja porezne osnovice i
  naplate poreza na dobit za 2015. godinu izvršit
  ─çe se po odredbama Zakona o porezu na dobit
  (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 97/07,
  14/08 i 39/09).
  ─îlan 62.
  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od
  dana objavljivanja u “Slu┼żbenim novinama
  Federacije BiH”.
  Predsjedavaju─ça Doma naroda
  Parlamenta Federacije BiH
  Lidija Bradara, s. r.
  Predsjedavaju─çi Predstavni─Źkog doma
  Parlamenta Federacije BiH
  Edin Mušić, s. r.