Archive for month: January, 2011

PORESKA UPRAVA FBIH OBJAVILA:Poreski prihodi veći za oko 500 miliona KM

Categories: Novosti

Nedavne medijske spekulacije o povećanju stope PDV-a u 2011. godini kako bi se namirio manjak novca u državnoj kasi lišen je svakog osnova. Ni jedna parlamentarna stranka, ni prije ni nakon izbora, nije izašla sa sličnim zahtjevom, i jedina korekcija koja bi se eventualno mogla desiti u sistemu indirektnih poreza vezana je za uspostavu …

… diferencirane stope PDV-a. Niža stopa PDV-a (7-9 posto) primjenjivala bi se za osnovne prehrambene namirnice, školski pribor, računare, štampu i lijekove, a viša stopa PDV-a (18-20 posto) na sve ostale proizvode. No, i taj je zahtjev prilično maglovit i nedorečen, i čini se da ga pobjedničke partije više i ne spominju.

Teza o navodnom budžetskom manjku u entitetskim kasama stoji na klimavim nogama. U protekoj godini Poreska uprava Federacije BiH naplatila je 3,4 milijarde KM prihoda, odnosno 185 miliona KM više nego u 2009. godini. Porasli su prihodi od poreza na dobit (173  miliona KM), kao i poreza na dohodak (209 miliona KM) a snažno je porasla i uplata doprinosa (2,26 milijardi KM).
Na drugoj strani, Uprava za indirektno oporezivanje u protekloj  godini prikupila je 4,67  milijardi KM indirektnih poreza, što je za 314 miliona KM više nego u 2009. godini. To praktično znači da su ukupni poreski prihodi (indirektni i direktni porezi) u protekloj godini povećani za blizu 500 miliona KM!

Istina, prihodi od direktnih poreza u Republici Srpskoj u protekloj godini ostali su na razini 2009. godine (1,76 milijardi KM) ali su ukupni budžetski prihodi ipak veći zbog rasta indirektnih poreza.
S obzirom na privredni oporavak koji je krenuo sredinom protekle godine, indirekni i direktni porezi u 2011. godini vjerovatno će porasti za dodatnih 8-10 posto.
U državnoj blagajni neće dakle faliti novca, osim, naravno, ako se (ponovo) ne pojavi manjak odgovornosti u njegovom trošenju.

(Slobodna Bosna)

Finansijski kolaps u FBiH neće nastupiti

Categories: Novosti

SARAJEVO – Prema današnjoj izjavi Stjepana Krešića, predsjedavajućeg u dosadašnjem četvorogodišnjem mandatu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, finansijski kolaps u Federaciji BiH neće nastupiti jer će do kraja ovog mjeseca visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko proglasiti odluku o privremenom finansiranju …

… Federacije BiH za prva tri mjeseca ove godine u slučaju da potraju teškoće s konstituiranjem novog saziva ovog parlamentarnog nivoa.

Krešić je to kazao Agenciji Fena nakon sjednice “starog” Kolegija Doma naroda održane danas u Sarajevu, na kojoj je odlučeno da u roku od 24 sata treba obaviti dodatne konsultacije s političkim faktorima da bi se vidjelo da li je moguće naći rješenje za sazivanje konstituirajuće sjednice do kraja mjeseca.

I ako teškoće s konstituiranjem potraju, Inzko će proglasiti odluku te finansijski kolaps neće nastati, rekao je Stjepan Krešić, pozivajući se na svoj današnji razgovor s visokim predstavnikom.

Javnost u Federaciji ovih je dana izuzetno zainteresirana za stupanje na snagu te iznimno važne odluke jer od nje između ostalog zavisi isplata plaća, invalidnina i drugih davanja korisnicima federalnog budžeta.

Ona se inače donosi u situaciji kakva je trenutno aktuelna u Federaciji, u kojoj nova godina nije započela s budžetom kao aktom potvrđenim u Federalnom parlamentu, što je neophodno za njegovu operativnost.

Umjesto budžeta, kao premošćujuće rješenje donosi se odluka o privremenom finansiranju za period januar-mart, ali i nju treba da potvrde oba parlamentarna doma. U protivnom, i pored novca, “zaključana” su budžetska davanja u entitetu.

Odluka je već utvrđena na nivou Federalne vlade, odobrena je u Predstavničkom domu, koji je s manje teškoća konstituiran u novom mandatu, ali nije i u Domu naroda.

Upravo su u konstituiranju tog nivoa u Parlamentu nakon posljednjih oktobarskih izbora u BiH još aktuelne teškoće jer delegiranje nisu završile sve kantonalne skupštine, a one iz svojih redova treba da daju delegate za federalni Dom naroda.

(Vijesti.ba/Fena)

Sve šta trebate znati o registraciji doprinosa nakon 1. januara

Categories: Novosti

U skladu sa reformom u oblasti regulisanja doprinosa,u Federaciji BiH se od prvog januara počela je primjena Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, za čiju provedbu je zadužena Porezna uprava Federacije BiH.

Primjenom ovog zakona pojednostaviti će se proces registracije poslodavaca/obveznika uplate doprinosa i osiguranika, ubrzati proces kontrole i povećati stepen poštivanja zakona u ovoj oblasti.

Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa predstavlja administrativno-tehnički sistem prema kojem se vrši registracija, kontrola i naplata doprinosa i prikupljanje podataka od obveznika uplate doprinosa.

Jedinstveni sistem uspostavlja se i vodi u Poreznoj upravi Federacije BiH, gdje se formira i posebna organizaciona jedinica za upravljanje Jedinstvenim sistemom.

„Jedna od prednosti i olakšica Jedinstvenog sistema je jednostavniji proces registracije koji će se provoditi na jednom mjestu, to jeste u Poreznoj upravi Federacije BiH, tako da poslodavac svoje radnike neće morati prijavljivati u posebnim fondovima. Nova registracija osiguranika i sve promjene koje nastupe nakon 01. januara ove godine, naprimjer registracija novo zaposlenih radnika, obavljat će se isključivo u ispostavama Porezne uprave Federacije BiH“, povrdili su nam u ovoj ustanovi.

Osim Porezne uprave, korisnici Jedinstvenog sistema su: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje F BiH, Federalni zavod za zapošljavanje (vanbudžetski fondovi) i Federalni zavod za statistitiku koji će koristiti podatke iz Jedinstvenog sistema koji se odnose na djelokrug njihovog rada.

Od 1. januara ove godine, Porezna uprava Federacije BiH preuzela je proces registracije obveznika uplate doprinosa i osiguranika. Kroz Jedinstveni sistem Porezna uprava će imati izvor sveobuhvatnih, tačnih i pouzdanih podataka. Prema tome, sva pravna i fizička lica koja su već izvršili poreznu registraciju istovremeno su registrovana u Jedinstveni sistem kao obveznici uplate doprinosa.

Ovom registracijom izvršena je registracija i u vanbudžetskim fondovima.

“Uvođenjem Jedinstvenog sistema više neće biti moguće da uplatilac doprinosa zaposlenika prijavi samo u Zavod za penzijsko invalidsko osiguranje, a da izbjegne prijavu Zavodu za zdravstveno osiguranje. Ovim Zakonom smanjit će se kršenje zakona i povećati naplata doprinosa što je ujedno jedna od najznačajnijih prednosti ovog sistema. Povećanje stepena naplate doprinosa direktno će se odraziti na finansijsku održivost fondova i na kvalitet usluga”, potvrdili su za eKapiju u Poreznoj upravi FBiH.

Do sada su u Federaciji postojale 23 baze podataka, sa podacima o zdravstevenom osiguranju, a prema Zakonu o jedinstvenom sistemu sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa uspostavlja se jedna baza podataka, tj. baza podataka Jedinstvenog sistema čime će biti onemogućeno selektivno plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.

Jedna od prednosti Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ogleda se i u tome što će Porezna uprava izdavati godišnja uvjerenja svim osiguranicima i na taj način će se postići transparentnost i zaštita prava osiguranih lica.

“Očekivano povećanje stope naplate doprinosa za socijalno osiguranje Jedinstvenog sistema je između 8 i 16 posto (procjena TAF projekta) zavisno od ekonomske situacije i efikasnosti naplate. Kroz povećanje stope naplate doprinosa putem slanja obavještenja o dugovanju i prinudne naplate, moglo bi se postići smanjenje stope doprinosa za socijalno osiguranje, a ovo bi dovelo do porasta poštivanja obaveze uplate doprinosa i smanjenja sive ekonomije u Bosni i Hercegovini”, navode u Poreznoj upravi.

Prijavu za upis/osiguranje podnosi obveznik uplate doprinosa nadležnoj poreznoj ispostavi za:

  • Zaposlenika – prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice – prema sjedištu poslovne jedinice;
  • zaposlenike u institucijama BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH- prema prebivalištu zaposlenika;
  • zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji BiH, i rade u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije (sjedište obveznika uplate doprinosa je van teritorije BiH: Republika Srpska i Brčko Distriktu)- prema prebivalištu zaposlenika;

Potrebni obrasci koji su sastavni dio Pravilnika, sa uputama za popunjavanje mogu se naći na WEB stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba) i u poreznim ispostavama. Trenutno nije moguće podnositi prijave elektronskim putem, što će u dogledno vrijeme biti omogućeno.

Posebne napomene:

  • Ukoliko je osiguranik prestao sa radom sa 31.12.2010. godine prijava i ostali obrasci podnose se Poreznoj upravi – nadležnoj poreznoj ispostavi.
  • M4 obrazac za 2010. i prethodne godine će se podnositi Zavodu za penzijsko invalidsko/mirovinsko osiguranje na način i u rokovima kao i do sada.
  • Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje nakon 01. januara 2011. godine i dalje će vršiti registraciju članova porodice osiguranika.
  • Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i dalje, nakon 01. januara 2011. godine vršit će ovjeru zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica ( osiguranika i članove porodice).